Roelandt

General Terms and Conditions

1. Toepassing

Huidige algemene voorwaarden beheersen al onze offertes en contracten, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en deze van de mede-contractant, zijn de huidige algemene voorwaarden bindend ten opzichte van alle aspecten van de overeenkomst.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Onze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen en zijn louter informatief. De overeenkomst komt slechts tot stand na ondertekening voor akkoord van de offerte door de klant en na schriftelijke bevestiging van onzentwege.

Wijzigingen aan een bestelling dienen steeds schriftelijk te worden meegedeeld en zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de verkoper worden aanvaard en/of bevestigd.

Elke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst door de koper, geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op de totale verkoopprijs. Wij behouden ons het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.

3. Betaling

Behoudens andersluidend beding, zijn onze facturen contant betaalbaar te Zele op de zetel van de verkoper en het aanbieden van een wissel of een ontvangkaart doet hieraan geen afbreuk. Wij behouden ons het recht voor om bij de bestelling betaling te vorderen van een voorschot ten bedrage van 30 %.

In geval van niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1 % per maand. Tevens zal in geval van niet-betaling op de vervaldag een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 125.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Het niet naleven van deze betalingsvoorwaarden geeft ons het recht om, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling hiertoe, alle volgende bestellingen en diensten te schorsen op risico van de klant.

Compensatie is niet toegelaten, tenzij schriftelijke toestemming onzerzijds. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat wij één van onze verplichting niet zouden zijn nagekomen om elke betaling uit te stellen. Het is ons toegelaten ten allen tijde onze vordering over te dragen, dan wel te subrogeren aan derden.

4. Eigendomsvoorbehoud, levering en transport

De verkochte goederen worden slechts in eigendom overgedragen na integrale betaling van de prijs. Het risico van het tenietgaan van de verkochte goederen gaat over bij de levering.

De levering en het transport van de goederen geschiedt en laste en op risico van de koper.

5. Klachten

Indien de geleverde goederen zichtbaar niet conform zijn met het bestelde (o.a de geleverde hoeveelheden) of indien ze zichtbare gebreken vertonen, dient hiervan uitdrukkelijk melding te worden gemaakt op de leveringsbon bij gebreke waarvan ze geacht worden te zijn aanvaard. De in ontvangst name van de goederen zonder enig voorbehoud wordt eveneens geacht de aanvaarding van de goederen in te houden.

Eventuele verborgen gebreken dienen op straffe van verval binnen de 48 uur schriftelijk en aangetekend ter onze kennis worden gebracht.

6. Overmacht en leveringstermijn

Gevallen van overmacht, en om welke reden ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de afleveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij ons of bij de firmas waarbij wij onze goederen betrekken, alle transportbelemmeringen of vertragingen, voorts het niet leveren van de goederen door onze leveranciers, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerverbod of beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog of onlusten of wetsbepalingen, geven ons het recht onze leverings- en uitvoerverplichtingen geheel of gedeeltelijke / definitief of tijdelijk op te schorten of te annuleren en zal nooit aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding door de verkoper.

De opgegeven leveringstermijnen zijn enkel bij benadering en gelden uitsluitend ten titel van inlichting. Deze leveringstermijnen kunnen derhalve nooit als uiterste termijn beschouwd worden en gebeurlijke overschrijdingen ervan zullen nooit aanleiding kunnen geven tot ontbinding van de overeenkomst lastens de verkoper noch tot het vergoeden van eender welke schade die de klant-koper mocht hebben geleden.

7. Tegemoetkoming en afstandverklaring

In geen geval zal enige tekortkoming vanwege ons, ongeacht de frequentie en de duur ervan, worden beschouwd als een novatie van deze algemene voorwaarden of in meer algemene zin, als een bron van rechten.

Afwijking van één dezer bepalingen, houdt geen afstand in van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

8. Uitdrukkelijk ontbindend beding

Onverminderd het recht op uitvoering in natura, behouden wij onze het recht voor om de gesloten overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden lastens de koper wegens wanprestatie, zoals bijvoorbeeld het niet betalen door de koper van één factuur op de vervaldag, indien de klant zich in staat van faillissement bevindt of zijn krediet aan het wankelen werd gebracht, in geval van vereffening of ontbinding van de vennootschap van de klant, meer een schadevergoeding van 30 %.

9. Toepasselijk recht - Bevoegdheidsbeding

Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitzondering van het Verdrag van Wenen d.d. 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde (desgevallend de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde dan wel de Vrederechter van het Kanton Dendermonde-Hamme, zetel Dendermonde).

Interesse in ons aanbod?

Bent u eigenaar of uitbater van een bakkerij, een cateringbedrijf of een supermarkt en heeft u interesse in onze verse producten?

Ja, ik wil een afspraak

Of bel ons op +32 (0)52 45 31 24